Hvad er OPSTART?

OPSTART har som formål at udvikle kunst- og kulturlivet i Norden ved at støtte udviklingsperspektivet i lovende projektidéer og opstartsfasen af nye nordiske projekter.

I kan søge om op til 25.000 DKK, og I får svar inden for 20 arbejdsdage.

 

Hvad støtter vi?

OPSTART støtter jer, som har en god idé til et nyt kunst- eller kulturprojekt, og som vil udvikle det til at blive et konkret nordisk samarbejde.

 

Nordisk Kulturfond støtter kunst- og kulturprojekter med samarbejdspartnere fra flere af de nordiske lande (Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland). Mindst to af disse skal have bekræftet sin interesse i projektet, og projektet skal sigte på at udvide dets geografiske ramme. I skal også tydeligt vise, hvilke andre aktører I på sigt ønsker at involvere.

 

Med OPSTART-støtten kan I udvikle projektets kvalitet, projektets nordiske relevans og substans i det nordiske samarbejde.

Aktører inden for alle kunst- og kulturfelter kan søge OPSTART. Man kan sende en ansøgning som individ, gruppe, organisation, institution, forening eller virksomhed. Ansøger behøver ikke være bosat i Norden eller have nordisk nationalitet. 

Læs mere

Hvad støtter vi ikke?

OPSTART støtter bredt, men der er enkelte begrænsninger: 

  • OPSTART støtter nye projektidéer: Du må ikke have søgt Nordisk Kulturfond om støtte til en lignende projektidé tidligere.
  • OPSTART støtter ikke projekter uden for det kunstneriske eller kulturfaglige felt, som fx idrætsarrangementer.
  • OPSTART støtter ikke skolerejser og studieophold.
  • OPSTART støtter ikke enkeltpersoners og gruppers deltagelse i events og arrangementer.
Læs mere

Ansøgningsfrist

OPSTART modtager løbende ansøgninger. I får svar inden for 20 arbejdsdage.

 

Vurderingskriterier

Projektets kvalitet og metode

Fonden vurderer OPSTART-projektidéens betydning for et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet.

 

Fonden vurderer projektidéens kvalitet ud fra originalitet, kunstneriske eller kulturfaglige formål og indhold. Derudover vurderer vi projektets metode og gennemslagskraft hos projektets målgrupper.

Læs mere

Projektets nordiske relevans og samarbejde

Fonden vurderer, hvordan projektet tænker ud over det nationale perspektiv, og hvordan projektet er forankret– eller sigter på at blive forankret – i relevante miljøer i Norden.

 

Udover den nordiske region kan projektet have samarbejdspartnere i lande uden for Norden.

Læs mere

Økonomi

I kan søge om op til 25.000 DKK.

 

OPSTART støtter typisk rejse og logi i forbindelse med møder i Norden. I kan også søge til andre omkostninger, fx honorarer, materialer eller andet, I behøver for at gennemføre projektet. Bemærk, at honorarudgifter ikke må overstige 1/3 af det ansøgte beløb.

 

Der er ikke krav om egen medfinansiering i OPSTART.

Læs mere

Projektperiode

I kan kun søge til aktiviteter, der finder sted, efter at I har modtaget et svar fra Nordisk Kulturfond. Projektet kan således starte 20 arbejdsdage fra ansøgningsdatoen.

Projektperioden kan maksimalt løbe i ét år fra projektets startdato. 

Læs mere

Genkommende ansøgninger

Du skal søge med en ny projektidé, så du må ikke have søgt fondens projektstøtte til samme eller lignende idé.


Har du fået afslag på din OPSTART-ansøgning, kan du udvikle projektet og ansøge én gang til.

Læs mere

Projekter uden for Norden

Ansøgninger om støtte til projekter uden for Norden vurderer vi ud fra, om de skaber gensidig værdi for arrangøren og de nordiske kulturaktører og kunstnere.

 

Aktive og kompetente partnere uden for Norden bør bidrage til projektet med ressourcer enten i form af ydelser eller finansielle tilskud. Vi vurderer også den nordiske relevans og interaktion inden for projektet. Derudover ser vi på projekternes kvalitet, opfølgning, effekt og den generelle interesse udefra.

Læs mere

Få hjælp til dit projekt

Mangler du inspiration til dit projekt? Læs om allerede støttede projekter inden for forskellige kulturområder.

 

Fondens projektambassadører kan også hjælpe dig med at udvikle projektidéer og vejlede i ansøgningsprocessen.

Betingelser og afrapportering

Betingelser for ansøgninger

Fondens bevillinger offentliggøres på hjemmesiden og i årsberetningen.

 

Ifølge Nordisk Kulturfonds offentlighedsregler er ansøgninger offentlige, mens person- og bankoplysninger ikke er offentlige.

 

Fonden modtager kun elektroniske ansøgninger, som udfyldes på fondens ansøgningsportal. Ansøgninger som indsendes pr. post eller e-mail anses som ugyldige.

 

Fonden forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb.

Læs mere

Betingelser for modtaget støtte

Læs om, hvad du gør, hvis der er ændringer i dit projekt, og om afrapportering.

 

Ændringer i projektet

Støtten må kun anvendes til det formål, som er beskrevet i ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes af fondens sekretariat. For eksempel væsentlige ændringer i: nordiske deltagerlande, samarbejdspartnere og projektperiode.

 

Du skal også kontakte fonden, hvis du vil overdrage det formelle ansvar for projektet til andre.

Udbetaling af støtte

Samtidig med du får et positivt svar fra os, sætter vi gang i overførsel af penge til din konto. Alle pengene udbetales på én gang. Der kan dog gå op til 8 bankdage, før pengene er på din konto.

Kreditering af Nordisk Kulturfond

I forbindelse med en evt. offentliggørelse og præsentation af jeres projekt skal du bruge fondens logo og #OPSTARTfunding. På fondens hjemmeside kan du hente logo og læse mere om, hvordan du krediterer.

 

Projektets resultater og slutrapport

Du skal sende en redegørelse for dit OPSTART-projekt senest 1 måned efter det er afsluttet.

Hent afrapporteringsskema her (pdf, åbner i nyt vindue). I skemaet skal du også med din bindende underskrift erklære, at du har brugt pengene til det, du skrev i ansøgningen. Slutdatoen er den dato, du indtastede i ansøgningen.

Krav om tilbagebetaling

Hvis støtten er anvendt til andet formål end beskrevet i ansøgningen, kan fonden reducere eller kræve det fulde beløb tilbagebetalt. Fonden kan også kræve støtten  tilbagebetalt, hvis bevillingsmodtageren overskrider fristen for slutrapportering.

Hvis regnskabet viser overskud, har fonden ret til at kræve sin andel af overskuddet tilbagebetalt. Fondens andel af et eventuelt overskud svarer til fondens andel af  projektets totale finansiering.

Hvis krav om tilbagebetaling ikke opfyldes, overlader fonden sagen til inkasso.

Stikprøvekontrol

Fonden udvælger hvert år et antal OPSTART-modtagere til regnskabsmæssig stikprøvekontrol så husk at gemme bilag.

 

Læs mere

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Her finder du ofte stillede spørgsmål og svar samt kontaktoplysninger på sekretariatet.

Se spørgsmål og svar

Klar til at søge?

  • Valgt den rigtige støtteform
  • Tjek på vurderingskriterier
  • Ansøgning inden for fristen
JEG ER KLAR TIL AT SØGE