Ansøgningsfrister i 2022 (dansk tid, UTC+1)

 • 1. februar 2022 kl. 23:59
 • 2. maj 2022 kl. 23:59
 • 3. oktober 2022 kl. 23:59

Svar på ansøgning: ca. 7 uger efter fristen

Hvad er Projektstøtte?

Nordisk Kulturfond er katalysator for kunst og kulturlivet i Norden. Vi støtter mangfoldige samarbejder og fletter Norden sammen, så alle kan se vores del af verden med nye øjne.

Hvad støtter vi?

 

Vi støtter projekter inden for alle kunst- og kulturområder. Projekter skal have engagerede partnere og være forankret i relevante miljøer.

 

Ansøgeren, projektpartnere og eventuelle yderligere projektdeltagere kan være individer, grupper, foreninger, virksomheder, offentlige og private organisationer og institutioner.

 

Fokus er på Nordens udøvere, men vores scene er global. Man behøver ikke være bosat i Norden eller have nordisk nationalitet for at søge, men projektet skal være relevant for vores nordiske breddegrader. Og kvaliteten skal være høj.

 

Vi ser gerne ansøgninger til nyskabende projekter, som bygger videre på tidligere netværksdannelse eller et tidligere projekt.

 

Fonden arbejder med udgangspunkt i en aftale mellem de nordiske lande: Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland.

Læs mere

Hvad støtter vi ikke?

Nordisk Kulturfond støtter bredt, men der er enkelte begrænsninger. Nordisk Kulturfond støtter ikke:

 • bilaterale samarbejder, der ikke har et bredere nordisk indhold eller målgruppe.
 • projekter uden for det kunstneriske eller kulturelle område, som fx idrætsarrangementer
 • projekter hvis primære fokus ligger fx inden for erhvervsudvikling, teknologiudvikling, det sociale, journalistik og samfundsvidenskab.
 • produktion og udgivelse af produkter, hvis det er projektets eneste eller primære formål. Det gælder fx musikudgivelser, film- og tv-produktion, produktion af computerspil, webløsninger, bogudgivelser og oversættelser.
 • turnévirksomhed og vandreudstillinger, hvis det ikke er en del af andet substantielt nordisk samarbejde.
 • studie-, research- og skolerejser, studieophold og uddannelse.
 • enkeltpersoners og gruppers deltagelse i events og arrangementer. Det er kun programlæggeren/arrangøren, som kan søge støtte til det.
 • driftsomkostninger, grundfinansiering af organisationer, byggeri og anskaffelse af teknisk udstyr til driftsmæssig brug.
 • allerede gennemførte projekter.
Læs mere

Vurderingskriterier

I vurderingen af ansøgningerne lægges der vægt på følgende kriterier:

Kvalitet i projektet

Kvalitet i projektet vurderer fonden fx ud fra:

 • projektets kunstneriske eller kulturelle ambitioner og indhold.
 • projektets metode og plan for gennemførelse.
 • projekts nyskabelse og udvikling, evt. i forhold til tidligere projekter
 • generel og lokal interesse for projektet og værdi for deltagere.
 • hvordan projektet tænker ud over et nationalt perspektiv og motiverer åbenhed og tolerance.
Læs mere

Nordisk relevans

Nordisk relevans vurderer fonden fx ud fra:

 • hvordan Norden eller det nordiske indgår i projektet
 • i hvor høj grad projektet skabes og udøves af relevante aktører forankret forskellige steder i Norden og evt. uden for Norden.
 • substansen i samarbejdet: partneres roller og engagement i projektet.
 • hvordan projektet fremmer kunst- og kulturlivet lokalt, i Norden og evt. udenfor Norden
 • hvordan projektet fremmer udveksling og interaktion blandt kunstnere og kulturaktører.
Læs mere

Økonomi

Bevillingsniveau

Du kan søge om maks. 500.000 DKK, men det er en god idé at danne dig et indtryk om den typiske størrelse på Nordisk Kulturfonds støtte, inden du søger. Se mere under bevilgede projekter.

 

Medfinansiering

Nordisk Kulturfond stiller krav om relevant medfinansiering. Medfinansieringen vurderer vi som en central del af projektets forankring hos samarbejdspartnerne, ligesom ansøgt støtte fra andre bidragsydere giver et billede af projektets overordnede plan. Jo større beløb, der søges om i fonden, desto højere er forventningen til omfanget af anden finansiering. I praksis betyder det, at et projekt som udgangspunkt skal have mindst 50 % medfinansiering.

 

Andre midler fra det officielle nordiske samarbejde (fx Nordisk Kulturkontakt) kan indgå i projektets finansiering. Men det samlede ansøgte beløb, der kommer fra det officielle nordiske samarbejde, må ikke overstige 85 % af projektets totale budget.

 

I projektets medfinansiering kan indgå in-kind i form af frivillig arbejdstid og andre ressourcer. Hvis det er tilfældet, skal denne form for egenfinansiering fremgå af budgettet.

 

Krav til budget

Et informativt budget giver fonden indblik i projektets form og indhold, og er en del af vurderingen af kvalitet i projektet og dets nordiske relevans. Vi anbefaler at bruge fondens budget- og regnskabsskabelon til at lave et informativt budget. Budgettets sammenfattes i overskrifter i ansøgningens budgetformular.

Læs mere

Få hjælp til dit projekt

Mangler du inspiration til dit projekt? Læs om allerede støttede projekter inden for forskellige kulturområder.

 

Fondens projektambassadører kan også hjælpe dig med at udvikle projektidéer og vejlede i ansøgningsprocessen.

Betingelser

Projektperiode

 • Projektperioden kan maks. løbe i det år, støtten gives, og i de to efterfølgende kalenderår.
 • Projektets hovedaktiviteter må ikke være påbegyndt, inden fonden har truffet sin beslutning, og du har modtaget svar.

 

 

Læs mere

Ansøgninger

 • Hvis ansøger får afslag på en ansøgning, kan man søge én gang mere til samme projekt.
 • Fonden modtager kun elektroniske ansøgninger, som udfyldes på fondens ansøgningsportal. Ansøgninger som indsendes pr. post eller e-mail anses som ugyldige.

 

 

Læs mere

Offentlighed

 • Fondens bevillinger offentliggøres på vores hjemmeside og i årsberetningen.
 • Ifølge Nordisk Kulturfonds offentlighedsregler er en liste over ansøgninger offentlig, mens ansøgningerne ikke er offentlige.

 

 

Læs mere

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Klar til at søge?

 • Valgt den rigtige støtteform
 • Tjek på vurderingskriterier
 • Ansøgning inden for fristen
JEG ER KLAR TIL AT SØGE