Hvad er Projektstøtte?

Nordisk Kulturfond støtter projekter, der bidrager til et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet.

Hvad støtter vi?

Nordisk Kulturfond støtter kunst- og kulturprojekter med samarbejdspartnere fra flere af de nordiske lande (Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland). Nordisk relevans og samarbejde skal være en grundpræmis i projektet.

 

Ansøgere kan være individer, grupper, organisationer, institutioner, foreninger eller virksomheder. Man behøver ikke være bosat i Norden eller have nordisk nationalitet for at søge.

Læs mere

Hvad støtter vi ikke?

Nordisk Kulturfond støtter bredt, men der er enkelte begrænsninger. Nordisk Kulturfond støtter ikke:

 

 • projekter uden for det kunstneriske eller kulturfaglige felt, som fx idrætsarrangementer
 • produktion og udgivelse af produkter, hvis det er projektets eneste eller primære formål. Det gælder fx musikudgivelser, film- og tv-produktion, produktion af computerspil, bogudgivelser eller oversættelser
 • turnévirksomhed, hvis det ikke er en del af et bredere nordisk samarbejde
 • studieophold og skolerejser
 • enkeltpersoners og gruppers deltagelse i events og arrangementer. Det er kun arrangøren, som kan søge støtte til det
 • institutioners driftsomkostninger, byggeri og anskaffelse af teknisk udstyr til driftsmæssig brug
 • allerede gennemførte projekter
 • bilaterale samarbejder, der ikke har et bredere nordisk indhold eller målgruppe
Læs mere

Ansøgningsfrister i 2019/2020 (dansk tid, UTC+1)

 • 1. oktober 2019 kl. 23:59
 • 3. februar 2020 kl. 23:59
 • 4. maj 2020 kl. 23:59
 • 1. oktober 2020 kl. 23:59

Svar på ansøgning: ca. 7 uger efter fristen

Vurderingskriterier

Nordisk relevans

Nordisk relevans vurderer fonden bl.a. ud fra, hvordan:

 • projektet skabes og udøves af aktører med nordisk forankring og evt. samarbejder med aktører uden for Norden
 • projektets aktører repræsenterer en geografisk spredning i den nordiske region
 • projektet tænker ud over det nationale perspektiv og motiverer åbenhed og tolerance
 • projektet placerer Norden i verden og verden i Norden
Læs mere

Kvalitet i projektet og projektets udvikling af kunst- og kulturlivet i Norden

Projektets kvalitet og udvikling vurderer fonden bl.a. ud fra:

 • projektets kunstneriske eller kulturfaglige indhold og målsætning
 • projektets lokale, regionale, nationale eller internationale betydning
 • projektets langsigtede kunstneriske eller kulturfaglige ambitioner og visioner
 • projektets metode og plan for gennemførelse
Læs mere

Kvalitet og substans i samarbejde

Kvaliteten og substansen i projektets nordiske samarbejde vurderer fonden bl.a. ud fra:

 • deltagende partneres engagement, projektets målgrupper, og hvorvidt projektet er forankret i relevante miljøer
 • om der er tilstrækkelig medfinansiering af projektet, hvilket anses som en central del af projektets struktur for samarbejde
 • hvordan projektet fremmer samarbejde
Læs mere

Økonomi

Nordisk Kulturfond stiller krav om relevant medfinansiering af projekter og vurderer det som en central del af projektets forankring hos samarbejdspartnerne.

Jo større beløb, der søges om, desto højere er vores forventning til omfanget af egenfinansiering og støtte fra andre bidragsydere. I praksis betyder det, at et projekt som udgangspunkt skal have mindst 50 % medfinansiering, og at det samlede ansøgte beløb fra nordiske støtteordninger ikke må overstige 85 %.

 

Du kan søge om maks. 500.000 DKK, men dan dig et indtryk om den typiske størrelse på vores støtte, inden du søger. Se mere under bevilgede projekter.

 

I projektets egenfinansiering kan indgå frivillig arbejdstid. Beregningen af den frivillige arbejdstid skal specificeres i ansøgningens budget.

 

Vi kan bevilge bidrag til projektets administrations- og lønudgifter, forudsat at de har en direkte tilknytning til projektet.

Læs mere

Genkommende ansøgninger

Søger du støtte fx til en årligt genkommende begivenhed, og har du søgt før, vurderer fonden ansøgningen ud fra et udviklingsperspektiv. Her vægter vi især det aktuelle projekts originalitet eller nyskabelse i både form og indhold, men også i form af formidling til og inddragelse af publikum.

Læs mere

Projekter uden for Norden

Ansøgninger om støtte til projekter uden for Norden vurderer vi ud fra, om de skaber gensidig værdi for arrangøren og de nordiske kulturaktører og kunstnere.

 

Aktive og kompetente udenlandske partnere bør bidrage til projektet med ressourcer enten i form af ydelser eller finansielle tilskud. Vi vurderer også den nordiske relevans og interaktion inden for projektet. Derudover ser vi på projekternes kvalitet, opfølgning, effekt og den generelle interesse udefra.

 

Støtte bevilges typisk til begivenhedens nordiske meromkostninger, fx rejseudgifter, honorar og administration i forbindelse med workshops, forestillinger, koncerter, udstillinger, festivaler, konferencer, forskningsprojekter osv.

Læs mere

Få hjælp til dit projekt

Mangler du inspiration til dit projekt? Læs om allerede støttede projekter inden for forskellige kulturområder.

 

Fondens projektambassadører kan også hjælpe dig med at udvikle projektidéer og vejlede i ansøgningsprocessen.

Betingelser

Projektperiode

Projektperioden kan maks. løbe i det år, støtten gives, og i de to efterfølgende kalenderår.

 

Projektets specifikke aktiviteter må ikke være påbegyndt, inden fonden har truffet sin beslutning, og du har modtaget svar.

 

Svar på ansøgninger sendes inden for syv uger fra ansøgningsfristen.

Læs mere

Ansøgninger

Hvis ansøger får afslag på en ansøgning, kan man søge én gang mere til samme projekt.

 

Fonden modtager kun elektroniske ansøgninger, som udfyldes på fondens ansøgningsportal. Ansøgninger som indsendes pr. post eller e-mail anses som ugyldige.

Læs mere

Offentlighed

Fondens bevillinger offentliggøres på vores hjemmeside og i årsberetningen.

Ifølge Nordisk Kulturfonds offentlighedsregler er en liste over ansøgninger offentlig, mens ansøgningerne ikke er offentlige.

Læs mere

Hvilke bilag skal der vedlægges ansøgningen?

 

Alle ansøgninger skal udfyldes elektronisk via Min side.


Det er obligatorisk at uploade en projektbeskrivelse og et budget.

Nordisk Kulturfond foretrækker filer i PDF-format (.pdf).

 

 

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Klar til at søge?

 • Valgt den rigtige støtteform
 • Tjek på vurderingskriterier
 • Ansøgning inden for fristen
JEG ER KLAR TIL AT SØGE