Efter stödet

Om ditt projekt beviljas stöd från Nordiska kulturfonden får du ett e-postmeddelande med stödbeloppet och villkoren för stödet. I e-postmeddelandet står det hur du tar kontakt med oss om utbetalningar och hur du får information om Nordiska kulturfondens regler för användningen av stödet.

Om ditt projekt beviljas ett Opstart-stöd från Nordiska kulturfonden får du ett e-postmeddelande med stödbeloppet och villkoren för stödet. Du skall ansöka om utbetalning på Min sida. Hela beloppet betalas ut på en gång.

Har du fått ett positivt svar från oss?

Utbetalning

Stödet kan utbetalas så fort du har fått ett svar från oss. Du skall ansöka om utbetalning på Min sida. Alla pengarna betalas ut på en gång. Det kan dock ta upp till åtta bankdagar innan pengarna är på ditt konto. 

Projektet genomförs

Du genomför projektet enligt planen. Kom ihåg att informera oss om möjliga ändringar och att använda fondens logga i samband med offentliggörande och presentation av ditt projekt.

Slutrapportering

Kom ihåg att skicka oss en slutrapport inom en månad efter projektets slut. Slutrapporten skickas in via Min sida. 

 

Projektets resultat och slutrapport:

Senast 1 månad efter att det har avslutats ska du skicka in en redogörelse över ditt Opstart-projekt. Slutrapporten skickas in via Min sida. I formuläret ska du också med din bindande underskrift bekräfta att du har använt pengarna till det du skrev i ansökan. Slutdatum er det datum, du angav i ansökan.

Krav på återbetalning:

Om stödet används i andra syften än dem som beskrivs i ansökan kan Nordiska kulturfonden minska stödet eller kräva att du betalar tillbaka beloppet i sin helhet. Fonden kan också kräva att det utbetalade stödet återbetalas, om bidragsmottagaren överskrider tidsfristen för slutrapporten.

Om räkenskaperna visar på ett överskott har Nordiska kulturfonden rätt att kräva att fondens andel av överskottet betalas tillbaka. Nordiska kulturfondens andel av ett eventuellt överskott är densamma som fondens andel av projektets totala finansiering.

Om kravet på återbetalning inte uppfylls lämnar fonden ärendet vidare till inkasso.

Stickprovskontroll:

Fonden väljer varje år ut ett antal Opstart-mottagare till stickprovskontroll, så kom ihåg att spara dina bilagor!

Om ditt projekt beviljas stöd från Nordiska kulturfonden får du ett e-postmeddelande med stödbeloppet och villkoren för stödet. I e-postmeddelandet står det hur du tar kontakt om utbetalningar och hur du får information om Nordiska kulturfondens regler för användningen av stödet.

 

För stöd upp till 200.000 DKK

Utbetalning 1 85%

1. utbetalningen på 85% sker efter ansökan på Min sida

Projektet genomförs

Sista utbetalning 15%

Sista utbetalningen på 15 procent görs när fonden har godkänt bokslutet och slutrapporteringen för projektet senat tre månader efter att projektets slutdatum

För stöd över 200.000 DKK

1. Utbetalning 40%

1. utbetalningen på 40 procent sker efter ansökan på Min sida

Projektet genomförs

2. Utbetalning 45%

2. utbetalningen på 45 procent av det beviljade medlet sker efter ansökan halvvägs in i projektet

Sista utbetalningen 15%

Sista utbetalningen på 15 procent görs när fonden har godkänt slutrapportering och bokslut för projektet senast tre månader efter projektets slutdatum.

Första utbetalningen

Första utbetalningen kan ske så snart du har fått ett svar från oss. Du skall ansöka om första utbetalningen på Min sida senast ett år efter du fått svar på din ansökan.
I utbetalningsansökan ska du bekräfta att projektet fortskrider såsom det anges i ansökan (i synnerhet när det gäller det nordiska deltagandet). Dessutom är det här du dokumenterar eventuella särskilda villkor för ditt stöd. (till exempel deltagarlista, program eller tidsplan). Slutligen lägger du här in dina kontouppgifter och visar hur du anger fonden som bidragsgivare i din kommunikation.

Notera att när du ansöker om utbetalning ska du ladda upp ett intyg från banken i vilket det framgår att kontonumret tillhör den personen som du önskar att stödet utbetalas till.Om du redan skickat in intyget i samband med ett tidigare bidrag från Nordisk kulturfond och kontouppgifterna inte har ändrats, behöver du inte ladda upp dokumentet på nytt. Läs mer under "Bankverifikation" på denna sida. 

Handläggningstiden för den första utbetalningen är vanligtvis ca 10 arbetsdagar.

Andra utbetalningen för stöd på 200 000 danska kronor eller mindre

Senast tre månader efter det slutdatum du angav i ansökan ska du logga in på Min sida och lägga in uppgifter i slutrapporteringsformuläret om genomförandet av projektet. Här ska du också beskriva de viktigaste erfarenheterna av det nordiska samarbetet och ert bokslut med projektets totala intäkter och utgifter. Du kan med fördel använda vår bokslutsmall. Detta är dock inte ett krav.

Handläggningstiden är vanligtvis 10 arbetsdagar och sista utbetalningen är alltid 15 procent av stödbeloppet. 

Andra utbetalningen vid stöd på mer än 200 000 danska kronor

Om du har fått mer än 200 000 danska kronor betalas ditt stöd ut i tre omgångar. Ungefär efter halva projektperioden loggar du in igen med din användarprofil på Min sida och bekräftar att projektet fortskrider som planerat eller anger om det har skett förändringar sedan den första utbetalningen.

Handläggningstiden för den andra utbetalningen är vanligtvis 10 arbetsdagar.

Den tredje utbetalningen av stöd på mer än 200 000 danska kronor

Senast tre månader efter det slutdatum du angav i ansökan ska du logga in på Min sida och lägga in uppgifter i slutrapporteringsformuläret om genomförandet av projektet. Här ska du också beskriva de viktigaste erfarenheterna av det  nordiska samarbetet. Här ska du även ladda upp ert bokslut med projektets totala intäkter och utgifter. Du kan med fördel använda vår bokslutsmall. Detta är dock inte ett krav. Om du har fått ett stödbelopp på mer än 200 000 DKK ska du också ladda upp ett revisorsutlåtande. Handläggningstiden är vanligtvis 10 arbetsdagar och sista utbetalningen är alltid 15 procent av stödbeloppet.

Vad händer om det sker förändringar i projektet

Betydande förändringar i projektet i förhållande till den inskickade ansökan ska på förhand godkännas av Nordiska kulturfondens sekretariat. Betydande förändringar är exempelvis förändringar rörande de nordiska deltagarna, det vill säga de viktigaste nordiska samarbetspartnerna, eller betydande förändringar i projektperioden.

Du ska också kontakta Nordiska kulturfonden om du överlåter det formella ansvaret för projektet till andra, och om projektledaren byts ut. Mindre förändringar i deltagarlistan, tidsplanen och programmet behöver inte godkännas av Nordiska kulturfondens sekretariat.

Om stödet används för andra syften än dem som beskrivits i ansökan kan Nordiska kulturfonden minska stödet eller kräva att du betalar tillbaka beloppet i sin helhet. Om sluträkenskapet visar på ett överskott har Nordiska kulturfonden rätt att kräva att fondens andel av överskottet betalas tillbaka. Nordiska kulturfondens andel av ett eventuellt överskott är densamma som fondens andel av projektets totala finansiering. Om kravet på återbetalning inte uppfylls lämnar fonden ärendet vidare till inkasso.

Redovisning

Redovisningsposterna ska vara exakta och får inte avrundas. De måste motsvara projektets faktiska kostnader och ska kunna redovisas med bilagor.

Glöm inte att spara dina bokföringsverifikationer

Nordiska kulturfonden och Den Danske Rigsrevision, som reviderar fondens årsräkenskap, kan i upp till fem år efter att redovisningen lagts fram kräva uppvisande av bokföringsverifikationer. Detta innebär att ni ska spara alla verifikationer i fem år efter att redovisningen lämnats in, oavsett beloppets storlek

Om ditt projekt beviljas stöd från Nordiska kulturfonden får du ett e-postmeddelande med stödbeloppet och villkoren för stödet. Detta innebär att du har blivit utsedd som Puls-organisatör och är en del av Nordiska kulturfondens musiksatsning Puls. Meningen är att man är puls-organisatör i tre års tid.

Nedan hittar du instruktioner om betalning, rapportering och redovisning för ditt Puls projekt. Du kan också ladda ner dem som en PDF.

1. Forändringer i projektet
Stödet får endast användas för det ändamål som beskrivs i ansökan.

Du kan förändra upp till 1/3 av det musikprogram som angetts i ansökan utan att det måste godkännas av Nordiska kulturfonden, förutsatt att programmet fortfarande uppfyller Puls-kriterierna. Om mer än 1/3 av konserterna ändras måste det godkännas av Nordiska kulturfonden.

Information om programändringar ska skickas till puls@norden.org så att Nordiska kulturfonden kan dokumentera konserterna och artisterna i Puls-satsningen. 

Kontakta alltid Nordiska kulturfonden om ni vill överlåta det formella ansvaret för projektet till annan part eller om ni byter projektledare.


2. Särskilda villkor
Stödet beviljas med särskilda villkor. Dessa villkor framgår av brevet om beviljat stöd. De särskilda villkoren måste uppfyllas för att stödet ska kunna betalas ut.

3. Utbetalningar
Stödet betalas ut efter begäran på Min Sida. Ni kan också begära utbetalning av hela beloppet när ni har beviljats stöd och uppfyller villkoren. Använd samma användarnamn som när ansökan gjordes. Ni måste ansöka om utbetalningen innan den första konserten hålls.

Länken till Min Sida är: https://projekt.nordiskkulturfond.org/


4. Årliga utvärderingar och fortsättning på puls-program
När ni ansöker om ett nytt musikprogram för 2018 och 2019 ska ni samtidigt kort utvärdera genomfört arbete med Puls. Ni får fortsättningsblanketten från fonden, och den ska skickas in senast den 16 april 2018. Ni skal avrapportera för Puls-konserterna i 2017-2018 senast den 1 oktober 2018.

5. Delredovisning
Som en del av den årliga avrapporteringen ska ni skicka in en delredovisning för Puls-projektet, vilken ska godkännas av Nordiska kulturfonden. 

Om redovisningen inte är i danska kronor (DKK) ska det framgå i vilken valuta den är upprättad i och vilken valutakurs som använts.

Redovisningen ska vara undertecknad av projektledaren.


6. Slutrapportering och redovisning
När ert puls-projekt avlutas ska en slutrapportering göras och en delredovisning för det sista bidraget skickas in. Slutrapporteringen ska skickas via Min Sida senast tre månader efter det att projektet avslutats.

Avseende valuta, kurs och underskrift gäller samma krav som för delredovisningen.

OBS: Nordiska kulturfonden och Den Danske Rigsrevision, som reviderar fondens bokslut, kan i upp till fem år efter slutrapporteringen kräva att redovisningen tas ut för stickprovskontroll. Det innebär att ni ska spara alla verifikationer i fem år efter projektperioden, oberoende av beloppets storlek.


7. Krav på revisorsutlåtande för stöd på över 200 000 danska kronor
Om puls-projektet har beviljats stöd på över 200 000 danska kronor under ett år ska stödet revideras och attesteras av en registrerad/godkänd eller auktoriserad revisor.

Revisorn ska läsa Nordiska kulturfondens revisorsvägledning, som finns på webbplatsen.


8. Krav på återbetalning
Om stödet har använts i andra syften än det som beskrivs i ansökan kan Nordiska kulturfonden minska stödet eller kräva att beloppet betalas tillbaka i sin helhet. Nordiska kulturfonden kan också kräva att stödet betalas tillbaka om projektledaren överskrider sista datum för att avge slutrapporten tillsammans med uppladdat bokslut och eventuell revision.

Om bokslutet visar på ett överskott har Nordiska kulturfonden rätt att kräva att fondens andel av överskottet betalas tillbaka. Nordiska kulturfondens andel av ett eventuellt överskott motsvarar fondens andel av projektets totala finansiering.

Om kravet på återbetalning inte uppfylls lämnar Nordiska kulturfonden ärendet vidare till inkasso.


9. Användning av puls logotyp
I samband med alla konserter och offentliggörande och presentation av era konserter ska ni använda Puls logotyp. Logotypen finns på hemsidan (här), och där kan du även läsa mer om hur ni ger puls erkännande.

Vi uppmanar er att dela era Puls-aktiviteter på Puls Facebooksida: https://www.facebook.com/pulsnordiclivemusic/

Notera att när du ansöker om utbetalning ska du ladda upp ett intyg från banken i vilket det framgår att kontonumret tillhör den personen som du önskar att stödet utbetalas till.

Bank Verification Letter är ett dokument som utställes av din bank och innehåller information såsom:

  • Stödmottagarens namn, adress, CVR/organisationsnummer och bankkonto
  • Bankens namn och adress, CVR/organisationsnummer
  • Kontaktperson på banken om vi behöver kontakta dem
  • Utställelses datum
  • Brevet ska vara underskrivet eller stämplat av banken och ska skickas som PDF
  • Brevet ska vara skrivet på engelska eller skandinaviska.

Om du redan skickat in intyget i samband med att du tidigare lyft ett bidrag och kontouppgifterna inte har ändrats så behöver du inte ladda upp dokumentet på nytt. 

Här kan du ladda upp et standard Bank Verification Letter som du kan fylla i. Du kan också be din bank om ett verifikationsdokument.

Du skal nämna Nordiska kulturfonden och använda fondens logotyp i samband med offentliggörande och presentation av ert projekt. 

Fondens stöd bör framgå av allt skriftligt material samt på projektets webbplats och i digitala produktioner.

Logotypen är i standardformat. Proportionerna får inte ändras.


Fondens logo
För tryck:
Nordiska kulturfonden Norden printformat

För webb: 
Nordiska kulturfonden Norden, PNG

Puls
För tryck:
Puls LOGO black (ai)
Puls LOGO white (ai)
Puls LOGO black with descriptor (ai)
Puls LOGO white with descriptor (ai)

För webb:
Puls LOGO black (png)
Puls LOGO white (png)
Puls LOGO black with descriptor (png)
Puls LOGO white with descriptor (png)