Sista ansökningsdag

Opstart tar emot ansökningar löpande. De sökande får svar inom 20 arbetsdagar. 

Vad är Opstart?

Opstart har som mål att utveckla konst- och kulturlivet i Norden genom att stödja utvecklingen i lovande projektidéer och uppstartsfasen av nya projekt med ett tydligt utvecklingsperspektiv.

 

Man kan ansöka om upp till 25 000 danska kronor, och man får svar inom 20 arbetsdagar.

Vad stöder vi?

Opstart beviljar stöd till sökande som har intressanta idéer till nya konst- eller kulturprojekt och som vill utveckla dessa till ett konkret nordiskt samarbete.

 

Nordiska kulturfonden stödjer konst- och kulturprojekt med samarbetspartner från flera av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland). Minst två av dessa länder måste ha bekräftat sitt intresse för projektet innan ni ansöker om stöd. Om endast två nordisk länder deltar i Opstart-projektet måste det finnas ett ändamål att utöka den nordiska geografiska omfattningen. Du ska också tydligt visa vilka andra aktörer och länder ni på sikt har som mål att involvera.

Med Opstart-stödet kan du utveckla projektets kvalitet samt projektets nordiska relevans och substans i det nordiska samarbetet.

 

Aktörer inom alla konst- och kulturområden kan ansöka om stöd via Opstart. Ansökningar kan göras av enskilda, grupper, organisationer, institutioner, föreningar och företag. De sökande måste inte vara bosatta i Norden eller ha nordisk nationalitet.

Läs mer

Vad stöder vi inte?

Opstart stöder många olika typer av projekt, men det finns vissa begränsningar:

  • Opstart stöder inte färdigutvecklade projekt utan vi stöder projektutvecklingsfasen av projekt.
  • Opstart stöder inte projekt utanför konst- och kulturområdet, t.ex. idrottsarrangemang, affärsutveckling, teknologiutveckling, sociala ändamål, journalistik och samhällsvetenskap.
  • Opstart stöder inte studier, skolresor och studievistelser.
  • Opstart stöder inte deltagande i evenemang och arrangemang för enskilda grupper.
Läs mer

Ansök här

Länk till ansökan

Andra stödprogram

Opstart stöder utvecklingen i lovande projektidéer och uppstartsfasen av nya projekt med ett tydligt utvecklingsperspektiv.

 

Om du redan har utvecklat projektet vidare, bekanta dig med kriterier för vårt projektstöd.

Läs mer

Bedömningskriterier

Projektets kvalitet och metod

Fonden bedömer Opstart-projektidéns betydelse för ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden som är mångsidigt, tillgängligt och av hög kvalitet.

 

Fonden bedömer även projektidéns kvalitet utifrån dess originalitet, konstnärliga eller kulturella syfte och innehåll. Dessutom bedömer vi projektets metod och genomslagskraft hos projektets målgrupper.

Läs mer

Projektets nordiska relevans och samarbete

Fonden bedömer på vilket sätt projektet tänker längre än det nationella perspektivet och främjar öppenhet och tolerans.


Fonden bedömer på vilket sätt projektet är förankrat, eller strävar efter att bli förankrat, i relevanta miljöer i Norden.

 

Utöver deltagare från den nordiska regionen får det även ingå samarbetspartner från länder utanför Norden.

 

Opstart har som målsättning att utveckla det konstnärliga och kulturella området i Norden bland annat genom att stödja projekt med en global vision och projekt som bidrar till globala insatser. Vi välkomnar ansökningar som kan bidra till att skapa en ny form av global relevans för nordiskt samarbete inom konst och kultur.

Läs mer

Ekonomi

Man kan ansöka om upp till 25 000 danska kronor. Det finns inga krav på egen medfinansiering för att få stöd genom Opstart.

 

Budgeten i ansökan skall vara detaljerad. Specificera t.ex. era resekostnader (resans varighet, resenärer, rutter). Kostnaderna för honorar får inte överstiga 1/3 av det ansökta beloppet.

 

Opstart ansöks vanligtvis till resa och logi i samband med möten i Norden. Man kan också ansöka om stöd till andra kostnader, t.ex. honorar, material eller annat som behövs för att genomföra projektet.et.

Läs mer

Projektperiod

Ni kan endast ansöka för aktiviteter som äger rum efter att ni har fått ett beslut från Nordiska kulturfonden. Projektet kan därmed påbörjas 20 arbetsdagar från ansökningsdatum och skall avslutas senast ett år senare.

 

Läs mer

Återkommande ansökningar

Om du har fått avslag på din Opstart-ansökan kan du däremot vidareutveckla projektet och ansöka en gång till.

Läs mer

Projekt utanför Norden

Ansökningar om stöd till projekt utanför Norden bedöms utifrån om de skapar ett ömsesidigt värde både för arrangören och för de nordiska kulturaktörerna och konstnärerna.

Läs mer

Fä hjälp till ditt projekt

Saknar du inspiration till ditt projekt? Läs om beviljade projekt inom olika konst- och kulturområden.

 

Fondens projektambassadörer kan också hjälpa dig med att utveckla projektidéer och vägleda i ansökningsprocessen.

Villkor och avrapportering

Villkor för ansökan

Bidragen som beviljas av Nordiska kulturfonden offentliggörs på vår webbplats och i årsberättelsen.

 

I enlighet med Nordiska kulturfondens offentlighetsregler har allmänhetens tillgång till en lista över namn på ansökningar , men själva ansökningarna är inte tillgänglig. Inte heller person- och bankuppgifter är offentliga.

 

Nordiska kulturfonden tar endast emot elektroniska ansökningar. Fyll i Opstart-ansökan här. Ansökningar som skickas in med post eller e-post betraktas som ogiltiga.

 

Nordiska kulturfonden förbehåller sig rätten att inte bevilja hela det ansökta beloppet.

Läs mer

Villkor för mottaget stöd

Läs om vad du ska göra om det är ändringar i ditt projekt och om avrapportering.

 

Ändringar i projektet:

Bidrag får endast användas till de ändamål som beskrivs i ansökan. Betydande ändringar i förhållande till den inskickade ansökan ska godkännas på förhand av Nordiska kulturfondens sekretariat. Betydande ändringar är exempelvis ändringar rörande: de deltagande nordiska länderna, samarbetspartnerna och projektperioden.

Du ska också kontakta Nordiska kulturfonden om du överlåter det formella ansvaret för projektet till andra.

 

Utbetalning av stödet:

Samtidigt som du får ett positivt svar från oss sätter vi igång och för över pengarna till ditt konto. Alla pengarna betalas ut på en gång. Det kan dock ta upp till åtta bankdagar innan pengarna är på ditt konto.

 

Kreditering av Nordiska kulturfonden
Du skal nämna Nordiska kulturfonden och använda fondens logotyp i samband med offentliggörande och presentation av ert projekt. På fondens hemsida kan du hämta logo og läsa mer om hur du krediterar.

Projektets resultat och slutrapport:

Senast 1 månad efter att det har avslutats ska du skicka in en redogörelse över ditt Opstart-projekt. Hämta formuläret (pdf). I formuläret ska du också med din bindande underskrift bekräfta att du har använt pengarna till det du skrev i ansökan. Slutdatum er det datum, du angav i ansökan.

Krav på återbetalning:

Om stödet används i andra syften än dem som beskrivs i ansökan kan Nordiska kulturfonden minska stödet eller kräva att du betalar tillbaka beloppet i sin helhet. Fonden kan också kräva att det utbetalade stödet återbetalas, om bidragsmottagaren överskrider tidsfristen för slutrapporten.

Om räkenskaperna visar på ett överskott har Nordiska kulturfonden rätt att kräva att fondens andel av överskottet betalas tillbaka. Nordiska kulturfondens andel av ett eventuellt överskott är densamma som fondens andel av projektets totala finansiering.

Om kravet på återbetalning inte uppfylls lämnar fonden ärendet vidare till inkasso.

 

Stickprovskontroll:

Fonden väljer varje år ut ett antal Opstart-mottagare till stickprovskontroll, så kom ihåg att spara dina bilagor!

 

Läs mer

Fick du inte svar på dina frågor?

Klar till att söka?

  • Rätt stödnivå utvald
  • Bedömningskriterierna stämmer
  • Ansökningen skickas in innanför deadline
ANSÖK OM STÖD