Ansökningstid

Under 2021 kan Opstart ansökas

 • mellan 11 januari och 11 juni
 • mellan 9 augusti och 5 december

 

Du får svar inom 20 arbetsdagar.

Ansök nu

Vad är Opstart?

Opstart är fondens investering i de första faserna i nya konst- och kulturprojekt, så att projektens nordiska ambitioner kan stärkas. Opstart stödjer aktörernas gemensamma utveckling av lovande projektidéer. 


Opstart bidrar till utvecklingen av ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden präglat av mångfald, hög kvalitet samt med god tillgänglighet.

Du kan ansöka om upp till 25 000 danska kronor, och det finns inga krav på egen medfinansiering.

Obs! Via Opstart ansöker man oftast om bidrag till utgifter för resor och uppehälle i samband med möten i Norden. Under coronatiden kommer fonden i högre grad att kunna ge stöd till andra kostnader, exempelvis arvode, material och annat som är nödvändigt för att genomföra projektet. Det innebär att arvoden tillsvidare kan stå för en andel på upp till 20 000 danska kronor av projektets utgifter.

 

Vad stöder vi?

Opstart beviljar stöd till samarbeten om projektutveckling inom konst och kultur.

 

Minst två aktörer baserade i två olika nordiska länder måste ha bekräftat och beskrivit sitt deltagande i Opstart-projektet. Om endast två nordiska länder deltar i Opstart-projektet måste det finnas ett ändamål att utöka den nordiska geografiska omfattningen. Du ska också tydligt visa vilka andra aktörer och länder ni på sikt har som mål att involvera.

Nordisk Kulturfond arbetar med utgångspunkt i ett avtal mellan de nordiska länderna: Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland. Vårt fokus ligger på utövare i Norden, men vår scen är global. Opstart stödjar gärna projekt med en global vision och projekt som kan bidra till att skapa en ny form av global relevans för nordiskt samarbete inom konst och kultur.

 

Aktörer inom alla konst- och kulturområden kan ansöka om stöd via Opstart. Ansökningar kan göras av enskilda, grupper, organisationer, institutioner, föreningar och företag. De sökande måste inte vara bosatta i Norden eller ha nordisk nationalitet.

Läs mer

Vad stöder vi inte?

Opstart stöder många olika typer av projekt, men det finns vissa begränsningar:

 • Opstart stöder inte färdigutvecklade projekt utan vi stöder projektutvecklingsfasen av projekt.
 • Opstart stöder inte projekt utanför konst- och kulturområdet, t.ex. idrottsarrangemang, affärsutveckling, teknologiutveckling, sociala ändamål, journalistik och samhällsvetenskap.
 • Opstart stöder inte skolresor eller individernas forskningsresor.
 • Opstart stöder inte deltagande i evenemang och arrangemang för enskilda grupper.
Läs mer

Andra stödprogram

Opstart stöder utvecklingen i lovande projektidéer och uppstartsfasen av nya projekt med ett tydligt utvecklingsperspektiv.

 

Om du redan har utvecklat projektet vidare, bekanta dig med kriterier för vårt projektstöd.

Läs mer

Bedömningskriterier

Projektets kvalitet och nordisk relevans

Fonden bedömer kvaliteten på Opstart-projekt utifrån originalitet och vikt för ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden som är mångsidig, tillgänglig och av hög kvalitet.

 

Fonden bedömer i vilken utsträckning utvecklingsstadiet för projektet är lämpligt för Opstart:

 • om projektets syfte, innehåll, deltagande, metod och budget är tillräckligt beskrivna och genomtänkta.
 • huruvida projektets utvecklingsperspektiv är tillräckligt tydliga.
Fonden bedömer på vilket sätt projektet är förankrat, eller strävar efter att bli förankrat, i relevanta miljöer i Norden, och i hur hög grad projektet skapar ett ömsesidigt värde för alla aktörerna.
Läs mer

Ekonomi

Man kan ansöka om upp till 25 000 danska kronor. Det finns inga krav på egen medfinansiering för att få stöd genom Opstart.

Obs! Via Opstart ansöker man oftast om bidrag till utgifter för resor och uppehälle i samband med möten i Norden. Under coronatiden kommer fonden i högre grad att kunna ge stöd till andra kostnader, exempelvis arvode, material och annat som är nödvändigt för att genomföra projektet. Det innebär att arvoden tillsvidare kan stå för en andel på upp till 20 000 danska kronor av projektets utgifter.

 

Budgeten i ansökan skall vara detaljerad. Specificera t.ex. era resekostnader (resans varighet, resenärer, rutter). 

Läs mer

Projektperiod

Ni kan endast ansöka för aktiviteter som äger rum efter att ni har fått ett beslut från Nordisk Kulturfond. Projektet kan därmed påbörjas 20 arbetsdagar från ansökningsdatum.

Projektet måste som utgångspunkt slutföras inom ett år från projektets startdatum. Kontakta sekretariatet, om ett beviljat projekt inte kan genomföras inom den planerade tidramen på grund av coronasituationen. 

 

Läs mer

Återkommande ansökningar

Om du har fått avslag på din Opstart-ansökan kan du däremot vidareutveckla projektet och ansöka en gång till.

Läs mer

Fä hjälp till ditt projekt

Saknar du inspiration till ditt projekt? Läs om beviljade projekt inom olika konst- och kulturområden.

 

Fondens projektambassadörer kan också hjälpa dig med att utveckla projektidéer och vägleda i ansökningsprocessen.

Villkor och avrapportering

Villkor för ansökan

Bidragen som beviljas av Nordisk Kulturfond offentliggörs på vår webbplats och i årsberättelsen.

 

I enlighet med Nordisk Kulturfonds offentlighetsregler har allmänhetens tillgång till en lista över namn på ansökningar, men själva ansökningarna är inte tillgänglig. Inte heller person- och bankuppgifter är offentliga.

 

Nordisk Kulturfond tar endast emot elektroniska ansökningar. Fyll i Opstart-ansökan på Min sida. Ansökningar som skickas in med post eller e-post betraktas som ogiltiga.

 

Nordisk Kulturfond förbehåller sig rätten att inte bevilja hela det ansökta beloppet.

Läs mer

Villkor för mottaget stöd

Läs om vad du ska göra om det är ändringar i ditt projekt och om avrapportering.

 

Ändringar i projektet:

Bidrag får endast användas till de ändamål som beskrivs i ansökan. Betydande ändringar i förhållande till den inskickade ansökan ska godkännas på förhand av Nordisk Kulturfonds sekretariat. Betydande ändringar är exempelvis ändringar rörande: de deltagande nordiska länderna, samarbetspartnerna och projektperioden.

Du ska också kontakta Nordisk Kulturfond om du överlåter det formella ansvaret för projektet till andra.

 

Utbetalning av stödet:

Stödet kan utbetalas så fort du har fått ett svar från oss. Du ska ansöka om utbetalning på Min sida. Alla pengarna betalas ut på en gång. Det kan dock ta upp till 10 bankdagar innan pengarna är på ditt konto. Du skall ansöka om utbetalning senast ett år efter stödet beviljats.

 

Kreditering av Nordisk Kulturfond
Du ska nämna Nordisk Kulturfond och använda fondens logotyp i samband med offentliggörande och presentation av ert projekt. På fondens hemsida kan du hämta logo och läsa mer om hur du krediterar.

Projektets resultat och slutrapport:

Senast 3 månader efter att det har avslutats ska du skicka in en redogörelse över ditt Opstart-projekt via Min sida. I formuläret ska du också bekräfta att du har använt pengarna till det du skrev i ansökan. Slutdatum er det datum, du angav i ansökan.

Krav på återbetalning:

Om stödet används i andra syften än dem som beskrivs i ansökan kan Nordisk Kulturfond minska stödet eller kräva att du betalar tillbaka beloppet i sin helhet. Fonden kan också kräva att det utbetalade stödet återbetalas, om bidragsmottagaren överskrider tidsfristen för slutrapporten.

Om räkenskaperna visar på ett överskott har Nordisk Kulturfond rätt att kräva att fondens andel av överskottet betalas tillbaka. Nordisk Kulturfonds andel av ett eventuellt överskott är densamma som fondens andel av projektets totala finansiering.

Om kravet på återbetalning inte uppfylls lämnar fonden ärendet vidare till inkasso.

 

Stickprovskontroll:

Fonden väljer varje år ut ett antal Opstart-mottagare till stickprovskontroll, så kom ihåg att spara dina bilagor!

 

Läs mer

Fick du inte svar på dina frågor?

Klar till att söka?

 • Rätt stödnivå utvald
 • Bedömningskriterierna stämmer
 • Ansökningen skickas in innanför deadline
ANSÖK OM STÖD