Globus

Globus er Nordisk Kulturfonds nye støtteprogram 2020-2024, der giver kunstnere og kulturudøvere nye muligheder for at søge støtte til projekter, der rækker ud over Norden. På disse sider kan du holde dig opdateret på fondens arbejde med Globus. I 2020-2021 vil programmet blive testet på få udvalgte pilotprojekter. Derudover er der i 2020-2021 mulighed for at søge Globus Opstart, som støtter udvikling af idéer og samarbejder i globale sammenhænge.

Med Globus skriver vi et nyt kapitel i vores historie

Vi giver plads til globale perspektiver på vores del af verden. Intentionen er, at vi møder kunstnerne, der hvor de er, støtter med tillid og risikovillighed og giver mulighed for at lade det nordiske vokse sig større end Norden.

 

Programmet udspringer af et stadigt stigende behov for nye måder at agere uformelt og gradvist mere over grænser. Derfor lancerer fonden den nye globale satsning, som skal udvide perspektivet på nordisk kunst og kultur.

Ny måde at tænke kulturstøtten på

I modsætning til fondens andre programmer som Puls, Handmade og Opstart er der i Globus intet kriterie om regionalt samarbejde. Tværtimod vil vi støtte projekter, der ikke kan laves i Norden alene.

Vi vil herigennem skabe projekter, der bruger kunst og kreativitet som katalysator for samtaler med yngre generationer og Nordens nye borgere. Projekter, der kan være med til at udvikle det offentlige rum, skabe nye fællesskaber, der hæver sig over de sprog og forskelligheder, der skiller os, og få nye ting til at opstå i vores fælles demokrati.

GLOBAL VERSUS INTERNATIONAL

Vi ser det globale som grænseløst; verden som en samlet enhed.

Det internationale er defineret af grænser nationer i mellem, og derfor er omfanget mere snævert end det globale. Det ligger i ordet: inter-national.

Global Vi skaber global relevans for det nordiske samarbejde. 
International Vi deltager i internationale netværk.

Læs mere

Globus Opstart

Globus som støtteprogram lanceres fra 2022. I 2020-2021 er der dog mulighed for at søge Globus Opstart til udvikling af idéer og nye samarbejder.

Læs mere her

Pilotprojekter

Det nye program vil det første år blive testet på få, udvalgte pilotprojekter. Her vil vi få konkrete erfaringer med projekter, som kan lede til et mere åbent støtteprogram med forskelligartede indfaldsvinkler.


Alle vores pilotprojekter sigter på at favne og gå i dialog med den yngre generation af kunstnere, institutioner og kulturudøvere for at tydeliggøre deres stemme. I disse pilotprojekter arbejder vi sammen med række forskellige partnere i Norden og uden for Norden, som er med til at sikre en bredere finansiering og et langsigtet fokus.

 

Vi undersøger sammen med talentorganisationer, hvad der skal til, for at yngre talentfulde kunstnere kan realisere deres drømmeprojekter med udgangspunkt i globalt samarbejde.

 

Vi styrker samtalen om Norden som kunst og kulturscene og skaber et nyt internationalt netværk for kritisk tænkning, der skal understøtte nordiske kunstnere og kulturudøveres vej frem på den globale scene.

 

Og vi laver demokratiske projekter på gadeplan og undersøger, hvordan kunstnerisk mobilitet kan gøres lettere mellem Norden som udviklet region og andre steder i verden, som ikke har lignende forudsætninger. Her vil vi sammen med fx Unesco styrke dialogen om de kulturelle udtryksformers mangfoldighed og kulturpolitikkens forskelligartede rolle i verden. Dette ser vi som centralt for at bane vejen for det globale kulturelle samarbejde i Norden og uden for Norden.

 

Pressemeddelelse

Læs pressemeddelelsen om Globus her

Frister og svar

I 2021 er Globus Opstart åben for ansøgninger:

 • mellem 1. februar - 11. juni
 • mellem 9. august og 5. december

 

I 2022 er Globus Opstart åben for ansøgninger

 • mellem 11. januar og 11. juni og
 • mellem 9. august og 30. november.

 

Du får svar på ansøgningen inden for 20 arbejdsdage.

Indsend din ansøgning her

Globus Opstart

Med Globus Opstart tager Nordisk Kulturfond det første undersøgende skridt i retning af, at etablere Globus som støtteprogram i 2022. Vi ønsker at undersøge, hvordan det globale samarbejde sker og kan udvikles mellem kunstnere og kulturudøvere fra Norden og resten af verden.

 

DIT GLOBUS OPSTART PROJEKT

Vi opfordrer ansøgere til at tænke nyt i såvel idé, tematik som etablering af netværk og samarbejde. Og vi opfordrer ansøgere til med projekterne at undersøge og etablere klare strukturer og projektorganiseringer, som kan føre til, at der med de globale projekter dannes netværk kendetegnet af dybe relationer og varighed.

 

Med Globus Opstart opfordrer vi også ansøgere til at udvikle partnerskaber med ”globale fortegn”, og vi byder velkommen til projekter, som arbejder med såvel det globale syd som det globale nord. Projekterne kan både inkludere fysiske møde eller udvikles ved hjælp af digitale platforme og værktøjer.

 

Projekterne skal være tydeligt knyttet til kunstneriske og/eller kulturelle miljøer. Nordisk Kulturfond støtter ikke projekter, hvis primære fokus ligger fx inden for erhvervsudvikling, teknologiudvikling, det sociale, journalistik og samfundsvidenskab.

Når vi vurderer ansøgninger:

 • Støtte fra fonden er afhængig af forpligtende deltagelse og bidrag fra kunstnere og kulturudøvere, der arbejder uden for Norden. Projektet skal have en nordisk forankring men skal ikke kunne udvikles i Norden alene.
 • Vi ser på, hvordan projektet tænker nyt i idé, tematik samt i forhold til etablering af netværk og samarbejde.

Da dette er en forløber for udviklingen af Globus som støtteprogram vil fonden også vurdere, hvordan projektet relaterer sig til øvrige Globus Opstart projekter.

Det praktiske

 • Behandlingstiden for Globus Opstart er 20 arbejdsdage og projektet må ikke være startet før, I har modtaget svar på jeres ansøgning. I kan derfor kun vælge datoer, som er 20 arbejdsdage fra dagens dato. Jeres Globus Opstart-projekt skal være afsluttet inden for ét år fra startdato.
 • Du kan søge op til 50.000 DKK. Honoraret i projektet kan maksimalt udgøre 80% (dog maks. 30 000 DKK) af projektets sammenlagte udgifter.

 • Der er ikke et krav om medfinansiering, med der skal findes et tydeligt formål for projektets anvendelse af støtte. Budgettet i ansøgningen skal være detaljeret og fx specificere rejser, de rejsende, visum og hvilke materialer, som behøves.

 • Samarbejdet mellem de deltagende aktører skal fremgå af projektets budget.

 • Da Globus Opstart er en del af udviklingen af fondens globale program, er det vigtigt at ansøger deler viden og læring med fonden undervejs i projektets forløb.

 • Har du fået afslag på din Globus Opstart-ansøgning, kan du udvikle projektet og ansøge én gang til.
Indsend din ansøgning her

Betingelser og afrapportering

Videndeling

Da Globus Opstart er en del af udviklingen af Nordisk Kulturfonds globale program, ønsker vi at ansøgere deler viden og læring med fonden. Med denne viden ønsker vi at undersøge, hvordan det globale samarbejde sker og kan udvikles mellem kunstnere og kulturudøvere fra Norden og resten af verden.

 

Du kan kontakte os via e-mail eller Min Side.

Læs mere

Betingelser for ansøgninger

Fondens bevillinger offentliggøres på hjemmesiden og i årsberetningen.

 

Ifølge Nordisk Kulturfonds offentlighedsregler er en liste over ansøgninger offentlig, mens ansøgningerne ikke er offentlige.

 

Fonden modtager kun elektroniske ansøgninger. Udfyld og indsend Globus Opstart-ansøgningen her. Ansøgninger som indsendes pr. post eller e-mail anses som ugyldige.

 

Fonden forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb.

Læs mere

Betingelser for modtaget støtte

Læs om, hvad du gør, hvis der er ændringer i dit projekt, og om afrapportering.

 

Ændringer i projektet

Støtten må kun anvendes til det formål, som er beskrevet i ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes af fondens sekretariat. For eksempel væsentlige ændringer i: deltagerlande, samarbejdspartnere og projektperiode.

 

Du skal også kontakte fonden, hvis du vil overdrage det formelle ansvar for projektet til andre.

 

Udbetaling af støtte

Udbetaling af Globus Opstart-støtten kan ske, så snart du har modtaget svar fra os. Du anmoder om udbetalingen på Min side. Alle pengene udbetales på én gang. Der kan dog gå op til 10 bankdage, før pengene er på dit konto. Udbetalingsanmodningen skal indsendes senest et år efter, at støtten er bevilget.

 

Kreditering af Nordisk Kulturfond

I forbindelse med en evt. offentliggørelse og præsentation af dit projekt skal du bruge fondens logo, Globus Opstart -logo og #NordiskKulturfond. På fondens hjemmeside kan du hente logo og læse mere om, hvordan du krediterer.

 

Projektets resultater og slutrapport

Du skal sende en redegørelse for dit Globus Opstart-projekt senest 3 måneder efter det er afsluttet via Min Side. I skemaet skal du også erklære, at du har brugt pengene til det, du skrev i ansøgningen. Slutdatoen er den dato, du indtastede i ansøgningen.

 

Krav om tilbagebetaling

Hvis støtten er anvendt til andet formål end beskrevet i ansøgningen, kan fonden reducere eller kræve det fulde beløb tilbagebetalt. Fonden kan også kræve støtten tilbagebetalt, hvis bevillingsmodtageren overskrider fristen for slutrapportering.

 

Hvis regnskabet viser overskud, har fonden ret til at kræve sin andel af overskuddet tilbagebetalt. Fondens andel af et eventuelt overskud svarer til fondens andel af projektets totale finansiering.

 

Hvis krav om tilbagebetaling ikke opfyldes, overlader fonden sagen til inkasso.

 

Stikprøvekontrol

Fonden udvælger hvert år et antal Globus Opstart-modtagere til regnskabsmæssig stikprøvekontrol så husk at gemme bilag.

Læs mere